Är målen för högt satta i Ambulanssjukvården?

Den senaste tidens rapportering om bristerna i Ambulansjukvården i Västra Götalandsregionen är inte rolig läsning, men viktig. Sämst var statistiken i Färgelanda där ambulansen var på plats inom uppsatt mål på 20 minuter i endast 26% av fallen. För den som drabbas är varje minut av väntan lång, så i den bästa av världar borde ambulansen vara på plats bara några minuter efter utarmning när en människa drabbas av tex hjärtinfarkt, stroke eller en allvarlig olycka. Av många olika skäl är detta naturligtvis inte alltid möjligt. Men från den bästa av världar till en målsättning om att ambulansen i 90% av prio ett larmen ska vara på plats inom 20 minuter är steget långt. Min utgångspunkt blir därför inte att måltalet är fel satt, utan att vi måste hitta smartare arbetssätt för att komma på plats och inleda professionell behandling. Jag tror heller inte att det är rätt väg är att placera ut betydligt fler ambulanser. Det är inte sällan så att ambulansernas nyttjandegrad inte är extremt hög på de platser där siffrorna är sämst. Ofta har det att göra med förhållandevis låna avstånd och glest befolkade områden. Det får till följd att det blir långt till nästa ambulans när den ordinarie är ute på uppdrag. Min övertygelse är att vi behöver göra en mix av olika insatser. Exempelvis behövs bättre samverkan med kommunerna framförallt genom avtal med räddningstjänsten där de får ersättning för extra utbildning och utrustning. Vi behöver också påbörja arbetet med att införskaffa ytterligare en ambulanshelikopter som jag tror med fördel skulle kunna placeras mitt i regionen på Malöga flygplats i Trollhättan. Den skulle då nå i stort sett alla delar av regionen inom ca 20 minuter. Vi har också bra erfarenheter av sk "singel responder" bilar. Lilla Edet låg i tidigare mätningar ofta lågt och efter att man testat detta koncept har vi kunnat konstatera betydligt bättre siffror. Troligen finns det också en del att göra när det gäller dirigeringen av befintliga ambulanser. Om ambulansen i Förgelanda är ute på uppdrag behöver någon närliggande ambulans i större utsträckning än idag köra fram och ställa sig halvvägs mellan sin "hemstation" och Färgelanda. Regionens ambulansverksamhet är helt central för att skapa trygghet och god vård på jämlika villkor i hela regionen.