S-budget visar på oansvarig hantering

Socialdemokraternas budget för Västra Götalandsregionen visar på sista raden minus 750 Miljoner kronor. Detta trots att Västra Götalandsregionens skatteintäkter ökat med 6450 miljoner kronor netto sedan 2006. De ökade skatteintäkter är till största delen en effekt av alliansregeringens jobblinje som skapat fler skattebetalare genom att fler människor arbetar. Under de senaste åren har regionledningen bestående av (S), (MP) och (V) kraftigt ökat resurserna till kollektivtrafiken och till kulturen medan ökningen till sjukvården legat på ynka 0,6 procent årligen. Det är inte ens i närheten av att täcka de årliga löneökningarna. Nu när det är valår sprider man valfläsk men talar tyst om finansieringen av det underskott på 750 miljoner som man budgeterat för 2015. Socialdemokraterna har nu styrt regionen i 12 år och under de åren har de visat på bristande ledaskap genom att inte åtgärda långa väntetider på akuten, bristande tillgänglighet i barn- och ungdompsykiatrin och bristande arbetsgivaransvar. Hittills har de dock skött ekonomin. Genom att nu mörkar finansieringen av allt de lovar följer de tyvärr en tydlig strategi från Stefan Löfven att inte ge några klara besked inför valet.

Mer pengar till sjukvården när fler människor arbetar och betalar skatt

Igår presenterade Socialdemokraterna vid en pressträff några förslag för sjukvården. Huvudnumret var ökade statsbidrag med två miljarder kronor. Två miljarder låter som en kraftfull satsning, men är det verkligen så? Totalt omsätter svensk hälso- och sjukvård drygt 250 miljarder kronor. Sett ur detta perspektiv blir satsningen inte riktigt lika hisnande. Utan ett tillskott på under 0,8%. Jag tror ingen som håller på med sjukvård tackar nej till nya pengar, men det gäller att sätta saker i rätt proportioner OCH bedöma olika alternativ. Socialdemokraternas föreslagna satsning måste också ställas i relation till vad alliansregeringens arbetslinje har betytt för sjukvården. Vid sidan av att alla som jobbar har fått en månadslön extra att spendera har flera jobb skapats. Idag går mer än 250 000 fler människor till jobbet en vanlig morgon än som var fallet när alliansregeringen tillträdde 2006. Med fler skattebetalare ökar också skatteintäkterna. Framförallt till kommuner och landsting. För den landstingskommunala sektorn ser siffrorna ut som följer. I boksluten för 2006 var skatteintäkterna för den samlade sektorn 155 miljarder 901 miljoner. 2012, som är den senast tillgängliga siffran från SCB, 195 miljarder 660 miljoner. Skillnaden är drygt 39 miljarder. Ställ dessa 39 miljarder vi fått tillgång till tack vare Alliansregeringens arbetslinje mot de två miljarder Socialdemokraterna nu föreslagit och det ser ut såhär. bidragslinje mot arbetslinje II

Viktiga steg mot en samlad portal för vårdinformation i Sverige

På gårdagens styrelsemöte med Inera fattade vi två viktiga beslut. För det första gav vi klartecken att gå vidare med planerna att samla ihop nuvarande insatser för att via säker inloggning visa patienters vårdinformation på nätet. Det är lång väg kvar innan vi är framme, men inriktningen är tydlig. Genom att ta de bästa bitarna från Nationell PatientÖversikt, koordinera insatserna kring Journal på nätet bättre och slutligen integrera samlad läkemedelslista kan vi erbjuda en tjänst där mycket av vårdens information finns samlad och tillgänglig. Genom att erbjuda separata inloggning för invånare och för vårdens medarbetare kan vi erbjuda en tjänst med olika grad av öppenhet. Det är en nyckel för att ta hänsyn till läkarförbundets invändningar utan att för den skull vinna de fördelar som ökad öppenhet ger. Dessutom fattade vi beslut om ett nationellt regelverk som ska gälla för journal på nätet. Visst finns det öppningar för att göra olika i avvägningar utifrån regelverken, men det är ett stort steg i rätt riktning. Dessutom är det en minsta gemensam nämnare och ett konkret dokument att arbeta utifrån. Därför kommer vi också relativt omgående att skicka ut dokumentet på remiss igen för att få in mer konkreta synpunkter.

AKUT Världens främsta strokekampanj

Att bära politiska förtroendeuppdrag är på många sätt ett privilegium och man får ofta vara med under spännande skeenden. Men som för alla inträder då och då den gråa vardagen. Möten, telefonsamtal och mail avlöser varandra i en aldrig sinande ström och när man ser tillbaka är det inte alltid lätt att avgöra vad som i praktiken har uträttats till direkt nytta för invånarna. Här är ett lysande undantag. 2009 kom nya nationella riktlinjer för stroke-sjukvården. Bland annat beskrevs vikten av tidig upptäckt och värdet av att allmänhetens har kunskap om vad som ska göras vid symtom som kan tyda på stroke. Ett bra initiativ från VGR om informationskampanj blev ännu bättre genom att vi (lite ödmjukt uttryckt) lyfte upp kampanjen och lyckades få tillstånd en nationell dito. Sedan vidtar ett febrilt arbete för att samordna, utforma och genomföra själva kampanjen. Det har tydligen inte inträffat tidigare att landets 21 landsting gått samman i en dylik gemensam aktivitet. När vi nu ser resultaten får vi verkligen hoppas att arbetssättet kan användas på flera områden. Så vad är då resultaten? Kampanjens grundtanke var att öka kännedomen kring symtomen av stroke och veta vad som ska göras om de uppträder. Innan kampanjen startade uppgav ungefär 50% att de skulle ringa 112 vid misstanke om stroke. Efter ett år hade denna grupp vuxit med 20 procentenheter och uppgick våren 2013 till 70%. Utöver informationskampanj har också utvecklingsarbete gjorts inom sjukvården för att trimma processer och förbättra själva vården. Sammantaget har detta lett till att andelen patienter som får propplösande behandling, så kallad trombolys, ökat och den så kallade "door to Needle" tiden kortats med 10 minuter i Västra Götalandsregionen. Det är en betydelsefull förändring eftersom det bedöms att 2 miljoner hjärnceller dör varje minut vid en stroke. Allt som allt är bedömningen att 100 personer har räddats till ett självständigt liv och kampanjens kostnader intjänades på 18 månader. För detta har AKUT-kampanjen belönats med World stroke award som världens bästa strokekampanj.

Pressmeddelande: Socialdemokraterna ansvariga för sämre vård i Västra Götaland

Dagens Medicin publicerar i dag sina årliga listor över landets bästa sjukhus. För Västra Götalandsregionens del är resultatet magert, nedslående och ännu ett tecken på att Socialdemokraternas ledning av regionen brister. Det säger Martin Andreasson (M), regionråd i opposition och ledamot i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. - Regeringens politik för fler i arbete har bidragit till att ge Västra Götalandsregionen omkring 6000 miljoner kronor mer i årlig skatteintäkt sedan 2006. Trots att resurserna till hälso- och sjukvården aldrig varit större och hög kompetens bland våra medarbetare sticker regionen ut i negativ bemärkelse. Människor i vår del av landet kan dessvärre räkna med långa väntetider på akuten, längre vårdköer och ibland även med sämre vård än på andra håll i Sverige. Det är inte acceptabelt och ansvaret vilar tungt på Socialdemokraterna som inte klarar ledningen av regionen, säger Martin Andreasson (M). På listorna över bästa mellanstora och mindre sjukhus kvalar inget av regionens sjukhus in och på listan över universitetssjukhus hamnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i den nedre delen. Läs hela undersökningen här: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/basta-sjukhuset-/har-ar-den-langre-listan/

Europa inför viktigt vägval

Så har supevalåret 2014 tagit sina första stapplande steg. Det enda man kan veta med säkerhet är att inget val blir som planerat. Det finns alltid olika saker som får större eller mindre proportioner än vad man trott och det brukar dyka upp helt nya frågor, eller gamla frågor som plötsligt får nytt liv. Med det sagt kommer jag ändå våga mig på en gissning vad som kommer stå i centrum i det kommande EU-valet. Jag tror att vi inför Europaparlamentsvalet kommer kunna förvänta oss en starkt värderingsdrivan valrörelse. Det finns massor av sakpolitiska frågor där Europaparlamentet har ett avgörande inflytande. Ofta kokar dessa olika ställningstaganden ner till att handla om vilken världsuppfattning vi har i grunden. Tror vi att Sverige och världen blir bättre av mer frihet och öppenhet eller inte? I tider av oro och osäkerhet brukar, av lätt insedda skäl, de krafter som spelar på människors rädslor försöka vinna terräng. Bortom det hemtama finns alltid något okänt att skrämmas med. I kölvattnet följer ofta att människor delas in i vi och dom, inskränkningar i människors frihet och slutenhet mot omvärlden. Är det något vi kan lära av historien är det att om denna typ av värderingar tillåts slå rot och växa till sig så leder det i fel riktning. Vi vet också motsatsen, att framgång föds genom öppenhet gentemot omvärlden och nya idéer. Inte minst Sveriges resa från ett utfattigt bondesamhälle varifrån människor flydde för att skapa sig bättre livschanser till ett av världens rikaste och mest framgångsrika länder gick genom frihet och öppenhet. I år -kanske som alltid, men ändå mer påtagligt än tidigare- står vi inför ett viktigt vägval i Europaparlamentsvalet. Många politiska krafter kommer spela på människors rädslor, lyfta fram dåliga exempel ur EU byråkratin, förespråka att krampaktigt hålla fast vid det vi har framför det vi kan få och i grunden angripa de värderingar Europasamarbetet vilar på. För oss som ser och hyllar Europasamarbetets fundament om samarbete, öppenhet och frihet är det extra viktigt att inte vika ner sig. Visst finns det saker i samarbetet som inte är bra, men det får inte tas till intäkt för att lämna Europasamarbetets grundvalar, då vet vi tyvärr allt för väl vad Europa är kapabelt till. Nu mer än på kanske åttio år är det helt nödvändigt att inte låta sig luras av de som förespråkar mindre öppenhet och mindre samarbete. Det val som tidigare prioriterats ner av väljarna kommer vara viktigare än någonsin.

Stor vånda inför att öka valfrihet och mångfald inom rehabområdet.

Sedan 2009 har vi arbetat för att hitta en form för att utveckla rehabområdet i Västra Götalandsregionen. Efter mycket om och men enades samtliga partier om att rätt väg att gå var att använda Lagen om Valfrihetssystem som juridisk bas. Sedan dess har det arbetats hårt med att ta fram beskrivning av vad som ska ingå i vårdvalet och hur ersättningssystemet ska se ut och uppföljning ska gå till. Alla partier har lagt sig vinn om att göra det i politisk enighet eftersom enighet i denna typ av frågor gör att de modeller som skapas blir mer robusta och hållbara över tid något som gynnar verksamheten. Den senaste tiden har den största oenigheten rått omkring en så till synes banal sak som tidplanen för införandet av den nya vårdvalsmodellen. Det är därför mycket glädjande att vi efter viss osäkerhet kunna konstatera att ett nytt datum för införande är på plats. Alliansen och Miljöpartiet fick till slut gå med på att skjuta fram beslutet om godkännande av själva modellen från årets sista regionfullmäktige nästa vecka till den 14 februari nästa år. Som konsekvens av detta kommer själva modellen träda i kraft första september 2014. Detta verkar alla partier utom Vänsterpartiet nu ställa sig bakom

Nomineringsstämman

Nomineringsstämman är tillfället då vi avgör vem som ska stå var på valsedlarna. Det är en förutsättning för att genomföra valen om knappt ett år, men för partiet, och människorna som ställer upp är det en jobbig tid som nu avrundats. Mycket engagemang och arbete har antingen belönats eller lämnats utan hänsyn. I det läget är det lätt att förledas till att tro att det bara är den egna prestationen som bedöms och värderas. Men så enkelt är det inte. Listorna ska komponeras minst med hänsyn till geografisk balans, rätt blandning av gamla och unga eller kvinnor och män. För egen del vill jag passa på att tacka för förtroendet att toppa den Moderata regionfullmäktigelistan i Norra Älvsborg, eller Västra Götalands Läns Norra Valkrets . Jag är naturligtvis glad och känner mig hedrad och jag vill gratulera alla som hamnat på platser de är nöjda med. Samtidigt känner jag starkt för alla de som är besvikna. Jag har varit där också och jag vet hur bittert det känns att satsa och offra utan att få erkännandet. Då är det lätt att glömma allt som ska vägas in när valsedlarna ska fastställas och vända frustrationen inåt. På så sätt är demokratins och politikens villkor hårda och även om det i grunden naturligtvis är bra att fler vill ställa upp än det finns platser blir det många besvikelser en dag som denna. Och här kommer hela listan: bild

Tack för förtroendet

Idag blev resultatet för moderaternas interna provval offentligt. Jag har valt att bara ställa upp i valet till Västra götalandsregionens fullmäktige. När nu resultatet från de rådgivande provvalen offentliggörs vill jag passa på att tacka alla er som valt att lägga en röst på mig. I det interna provvalet hamnade jag på första plats, i det externa gick det kanske inte riktigt lika bra där jag hamnade på plats sex. Tyvärr kan jag konstatera att valdeltagandet inte varit så högt. I det interna provvalet var valdeltagandet ca 22 procent. I allmänhetens provval deltog drygt hundra personer vilket skulle motsvara ett valdeltagande på under en promille. Självklart hade jag föredragit att vinna i båda provvalen, men det känns riktigt bra att också kunna gratulera de duktiga MUFare som kommit före mig i allmänhetens provval.

Ett modernt arbetarparti för hela Sverige

Anförande om nytt handlingsprogrammet vid moderaternas arbetsstämma 2013-10-18 Tack för att jag har fått förmånen att stå framför er och presentera moderaternas nya handlingsprogram. Ett modernt arbetarparti för hela Sverige De senaste veckorna har jag funderat mycket kring hur man presenterar ett heltäckande handlingsprogram på 20 minuter. Och jag har hela tiden landat tillbaks i en udda grej. Hemma i Dalsland, på en ås mellan två sjöar ligger min morfars gård. När jag hade förmånen att ta över den för knappt tio år sedan hittade jag en ganska liten och av tidens tand plåtbeslagen kista. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på den förrän min mamma i något sammanhang berättade att det var hennes pappas, min morfars Amerikakista. Även om både mamma och morfar fick barn ganska sent och vi båda är födda sist är det ändå inte så länge sedan. En av mina morfars bröder emigrerade till USA. Och morfar berättade ofta om livet i Wisconsin. När jag var barn var det sagoberättelser, men idag kan jag se att det var mycket mer än så. Livschanserna i Sverige var så små att min morfar var beredd att lämna släkt och vänner, sälja det mesta han ägde och packa ner resten i en liten låda och sätta sig på båten till det stora landet i väster. Allt var egentligen förberett men så träffade han mormor och livet tog en annan vändning Agnar och Anna gifte sig bildade familj och stannade i Sverige. Byggde ett eget hus på åsen mellan sjöarna, i Bomarken. De brukade jorden, Arbetade hårt, De sparade och gnetade, men de var också generösa och hade ett stort hjärta för människor som inte blivit lika lyckligt lottade. De tog ansvar för sina djur och levde i samklang med naturen, för dem var det helt självklart att ta ansvar för miljön. Jag vet inte om Amerikakistan är kvar för att morfar aldrig riktigt släppte drömmen om USA eller om det var för att den kunde vara bra att ha någon gång. Men för mig har den blivit en symbol. En symbol för hur långt Sverige har kommit på bara 100 år En symbol för att eget arbete och ansvar skapar välstånd och möjlighet till generositet. Och inte minst en symbol för öppenhet mot omvärlden För mig är det en symbol för vad som har gjort och gör Sverige till det vi är idag. Och på något sätt blir den en sammanfattning av förslaget till nytt handlingsprogram. Innan jag irrar mig iväg allt för långt vill jag passa på att tacka de duktiga människor som har utgjort arbetsgrupppen för nytt handlingsprogram. Jag vill tacka vice ordföringar. Anna Wiklund, Kommunalråd i Enköping engagemang glädjespridare och Tomas Tobé Gävleborg han är inte här men följer oss säkert via SVT forum, Klippa att luta sig emot när kompromisser hamras fram I gruppen har också ingått Tina Gashemi Stockholms Energiknippe med nya perspektiv Anders Josefsson Norrbotten Stabile norrlänningen med kloka synpunkter Lotta Finstorp, Södermanland Jordnära och varm med egen vilja Erik Bengtzboe, Muf Den killen kommer bli något stort 😉 Hans Wallmark, Skåne Publicisten med bred erfarenhet, ovärderlig Huvudsekreterare har varit Mark Johnsson Tänkaren och skribenten Som lagt ner ett hästjobb Mot slutet av processen har också Petter Johnsson och Mattias Keresztesi lagt ner ett stort jobb Kan vi inte passa på att ge dem en applåd. Gruppens arbetssätt har präglats av öppenhet. Vi har genomfört seminarier och möten i hela landet från Luleå i Norr till Malmö i söder. Stockholm i öster och Göteborg i väster. Vi har träffat företrädare för svensk basindustri, för de stora yrkesgrupperna i offentlig sektor, mindre företag och idéburna organisationer. Vi har också haft en extern referensgrupp med olika experter. Och inte minst. Vi har varit ute i partiet och lyssnat och samtalat. I föreningar, hos länsförbund, bland kommunal- och landstingsråd och i riksdagsgruppen Låt mig då i sammanhanget förtydliga att det finns mer att skriva om allt, men vi tyckte nog att 50 sidor var bättre än 500 🙂 Även om vi varit tvungna att begränsa oss Efter allt lyssnande och alla de samtal vi genomfört så blir det i något läge dags att sammanfatta och den enkla sanningen och kortaste sammanfattningen är: Vår politik handlar alltid först och sist om människor. Sunda statsfinanser och god ekonomisk hushållning i kommunerna är viktigt. Men inte för att ett plus på sista raden är en magisk formel som automatiskt skapar lycka. Utan för att ordning och reda i finanserna ger stabilitet och möjligheter till utveckling och för att motsatsen förr eller senare hinner i kap och tvingar fram reformer som inte har människan som utgångspunkt Inte ens arbetslinjen har ett egenvärde ställd helt för sig själv. Den är viktig för att riktiga människor annars hamnar i utanförskap och vanmakt. Jag hörde senast i går om en kvinna i Mark som i samband med att Alliansen vann valet 2006 kände stark oro. Hon hade varit sjukskriven länge och till slut fått förtidspension. Nu närmade hon sig pensionsåldern och hennes möjligheter verkade obefintliga. Hennes oro för vad en Alliansregering skulle innebära var stark Men med hjälp av de förändringar vi gjort i socialförsäkringssystemen som öppnat vägar tillbaks till arbete Och inte minst med hjälp av RUT Hittade hon vägen tillbaks till arbetsgemenskapen. Och innan hon gick i pension jobbade hon en åtta tio timmar i veckan. Och när pensionsåldern kom ville hon egentligen inte sluta. Hon hade fått arbetskamrater och en känsla av stolthet, Hon hade egen försörjning och bidrog till det gemensamma genom att betala skatt. Det är när människor växer, givet sina egna förutsättningar som vår politik är som bäst. Om knappt ett år ska vi återigen möta väljarna i allmänna val och vi har gjort mycket bra. Vi har brutit trenden att förtidspensionera bort människor ur arbetslöshetsstatestiken och i stället är 200 000 fler i arbete idag än när Alliansregeringen tillträdde. Vi har, under brinnande finnanskris och långdragen internationell lågkonjunktur betalt av på statsskulden. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta genom att sjuksköterskor, poliser och skiftarbetare fått en extra månadslön i sänkta skatter Vi har värnat välfärdens kärna. Skola, sjukvård äldreomsorg och Polisen har idag mer resurser än när vi tillträdde. Samtidigt gör vi stora investeringar i forskning och infrastruktur. Men mina vänner Vi ska vara stolta över det som åstadkommits, men det räcker inte. För väljarna bryr sig mindre om vad vi har gjort, De vill veta vad vi vill göra framåt innan de eventuellt väljer att lägga sin röst på nya Moderaterna. Därför måste vi fortsätta att utvecklas och förnya vår politik. Vi måste också vara självkritiska och erkänna det som faktiskt inte fungerat som det var tänkt. Min övertygelse är att förnyelse av politiken bara kan bli bra om man har med sina rötter. Ungefär samtidigt som min morfar gick och drömde om Wisconsin började några herrar i AVF fundera på om det kanske var dags att mer samlat sätta på pränt det de stod för. Det tog ett antal år, men jag har läst ett av våra tidigaste partiprogram från 1921. Det är inte allt igenom munter läsning, låt oss konstatera det först, men det intressanta är att stor vikt läggs vid värdet av egen försörjning, på flit, ansvarstagande och eget arbete. En annan bärande princip är att det måste vara ordning och reda i statens finanser. Och att människors frihet inte ska begränsas av onödigt höga skatter Nya moderaternas utveckling bygger på att vi självkritiskt granskar vår politik, samtalar med människor lyssnar in vilka utmaningar och möjligheter människor möter idag och försöker utforma förslag på lösningar utifrån både dagens verklighet och våra grundläggande värderingar. Jag som nu har läst förslaget till handlingsprogram 50 11 gånger och varje gång hittar små saker som kan uttryckas bättre borde kanske inte säga något, Men vill påminna om att Moderat politik handlar inte om paragrafer, procentsatser, siffror eller system. Det handlar inte ens om sunda statsfinanser eller arbetslinje. Moderaternas politik börjar och slutar i vanliga människors vardag. Politikens roll har klara gränser men den verkar i en miljö där människor känner kärlek, sorg, hopp och glädje om vartannat lite beroende på var i livet vi befinner oss. Vi ska aldrig glömma det. Vår uppgift är inte att ge alla svaren. Det handlar i grunden om att ge människor chansen och att stötta när den egna kraften inte räcker till