Idag skriver jag med Fredrik Reinfeldt om Moderaternas nya handlingsprogram på GP-debatt

Tillsammans med våra vänner i Alliansen vill vi moderater fortsätta bygga Sverige starkt. Därför utvecklar vi nu vår politik inför valrörelserna 2014. Under helgens arbetsstämma kommer Nya Moderaterna att fatta beslut om framtidsförslag för ett Sverige där alla behövs. Vi har pratat med människor, bjudit in experter, lyssnat och fått idéer från hela landet. Dessa fem delar utgör grunden i Nya Moderaternas nya handlingsprogram. Det kommer att vara vår utgångspunkt när vi tillsammans med våra vänner i Alliansen tar fram ett gemensamt valmanifest inför valet nästa höst. 1. Utveckla arbetslinjen för att nå full sysselsättning Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Att få fler jobb och fler som jobbar kommer att stå i fokus även nästa mandatperiod. Sedan 2006 har ungefär 200 000 fler ett jobb att gå till, trots att vi samtidigt upplevt den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi klarat oss bättre än de flesta andra länder. Vi vill behålla vår starka position och fortsätta förbättra förutsättningarna för jobb. Då krävs både breda insatser och mer riktade satsningar; vi vill stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad, förbättra Arbetsförmedlingen och fortsätta förbättra för företagande. Om utrymmet finns och förutsatt att investeringar i utbildning först har säkrats, är vi också beredda att fortsätta förbättra för svenska hushåll och ge människor mer kvar av lönen. 2. Skola och utbildning i framkant Kunskap är kärnan i vår skolpolitik. Vi vill ha en likvärdig skola med undervisning av hög kvalitet, där varje elev kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför satsar vi på lärare. Att eleverna möter bra lärare är avgörande för hur de klarar av att nå kunskapsmålen. Vi vill ge lärare ökade möjligheter till fortbildning och ta bort onödig administration, så att de får ägna mer tid åt våra barn och mindre tid åt pappersarbete. Vi tror också på att tidigt se elever som behöver extra stöd så att de kan få de bästa förutsättningarna att klara skolan. Skolan behöver också bli bättre på att värdesätta kunskaper som blir allt viktigare i samhället, som att hantera datorer och digitala miljöer. 3. Kvalitet och valfrihet i välfärden Sverige ska ha en trygg och gemensamt finansierad välfärd som kommer alla till del. De som arbetar i välfärden ska kunna fokusera på sina patienter och vården och äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet. Om det är privata eller kommunala aktörer som utför välfärdstjänsterna är underordnat. Däremot behöver vi bli bättre på samarbete mellan politiken och medarbetarna i välfärden. Genom tydliga mål säkerställer vi att resurserna används på ett effektivt sätt. På så vis vill vi förbättra både vården och arbetsmiljön för dem som jobbar där. Vi ser också att Sverige förändras. Vi lever allt längre och är friskare allt längre upp i åldrarna. Det ställer krav på politiken att möta den utvecklingen och samtidigt ge vård och omsorg av hög kvalitet till dem som behöver det. Nya Moderaterna ska ha en modern syn på åldrande och äldre. 4. Livskraft i hela Sverige Vi vill förbättra för företag och entreprenörer. För att vi ska ha tillväxt och välfärd i hela landet, i såväl städer som ute i landet, behövs entreprenörskap, företagsamhet och innovationer. Vår politik för full sysselsättning går hand i hand med att underlätta för företagande och göra det enklare att anställa. Vi vill att regelbördan minskas så att det går att driva företag, bygga bostäder och leva i hela landet. Även myndigheter spelar en viktig roll för att stötta företagande och entreprenörskap. Därför vill vi satsa mer på goda villkor för investeringar och entreprenörskap. 5 Bekämpa alla brott Sverige är ett tryggt land att leva i. Mycket har gjorts för att minska brottsligheten de senaste åren, bland annat genom att rättsväsendet fått kraftigt ökade resurser. Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet har stärkts. Men vi behöver göra mer. Vi vill att rättsväsendet ska bli mer effektivt och fortsätta skärpa lagar och påföljder. Vi vill också bli bättre på att förebygga och förhindra grövre brottslighet, bland annat med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet. I detta är det viktigt med samarbete mellan olika myndigheter så att man tidigt ser problem och kan ge rätt stöd. Alliansens gemensamma förberedelser kommer att stå i skarp kontrast mot en splittrad opposition som undviker att ge besked om vare sig den egna politikens innehåll eller vilka partier som vill samarbeta med varandra. Det enda som är tydligt är att de kraftigt vill höja skatterna på jobb och företagande och än en gång bygga ut bidragssystemen. Det skulle öka utanförskapet, underminera välfärden och tränga undan satsningar på skola och utbildning. Utgångspunkten för vår politik är människor. Vi drivs av nyfikenhet och en ambition att göra ett bra land bättre Vi ser fram emot att möta väljarna med tydliga framtidsförslag för hela Sverige. I helgen fattar vi beslut om hur de förslagen ska se ut. Fredrik Reinfeldt (M) Partiordförande Martin Andreasson (M) Regionråd, Västra Götalandsregionen   http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2134786-debatt-sa-vill-vi-fortsatta-bygga-sverige-starkt

Arbetet att samla ihop E-hälsoinsatserna fortsätter

På dagens styrelsemöte för CeHis fortsatte arbetet med att konsolidera landstingens gemensamma arbete med E-hälsa. Under det senaste halvåret har det kommit lite olika signaler, men från och med idag börjar konturerna av vad som kommer hända ta bättre form. Tanken är att i samband med landstingsledningsseminariet den 24/10 genomföra en extra bolagsstämma för Inera AB och då välja en ny styrelse som blir samma personer som sitter i CeHis styrelse. Genom denna förändring blir ägarstyrningen mycket tydligare och arbetet med att effektivisera den samlade verksamheten kan ta fart. Sedan tidigare har vi fattat beslut om att arbetet ska ske på fem fronter • Vad den nya samlade organisationen ska innehåll behöver preciseras • Vilken juridisk associationsform arbetet ska bedrivas i behöver beslutas • Hur förankringen gentemot ägarna, landstingen, kan förbättras behöver formuleras • Hur dubbelarbete i de två organisationerna CeHis och Inera kan undvikas • Samt sist och kanske viktigast en genomgång av hur arbetessätt och styrdokument behöver revideras för att nå målen i handlingsplanen till 2018

AKUT-kampanjen prisbelönt

I förra veckan delade FIisa, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, ut det prehospitala priset till den nationella stroke-kampanjen AKUT. Lite sent vill jag passa på att tacka för utnämningen. Varför tar jag på mig hatten att tacka för det då? Jo, det beror på att historien bakom kampanjen började med att Västra Götalandsregionen tog fram ett förslag till medborgarinformation utifrån de då nya nationella riktlinjerna för strokesjukvård. Efter att vi i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott fått information om planerna att genomföra en upplysningskampanj blev en naturlig fråga om detta inte skulle fungera bättre i ett nationellt format. Svaret blev att det skulle det absolut och att man försökt men inte kommit fram till ett fungerande samarbete. Kanske var det till och med omöjligt med tanke på det kommunala självstyret. När vi inte riktigt lät oss nöja med detta svar fick jag uppdraget att lyfta frågan i SKLs sjukvårdsdelegation. Det gjorde jag och alla höll i princip med om att det hade varit bra på många sätt om vi kunde genomföra en samordnad kampanj. Inte minst eftersom vi då skulle komma ut med samma information till hela Sverige och inte som det annars skulle riskera att bli. Att exempelvis invånarna i Sörmland skulle få lite annorlunda information än de i Stockholm. Muntligt gavs uppdraget att försöka ett varv till med att få ihop en nationell kampanj där alla landsting samarbetade. Sedan hände mycket på kort tid och ganska snart fanns ett gemensamt upplägg. När jobbet rent praktiskt skulle genomföras tog det däremot lite längre tid, men det får man nog ha respekt för eftersom det inte är okomplicerat att samordna 21 självstyrande landsting. Summa summarum är strok-kampanjen banbrytande på många sätt och jag är glad, stolt och nöjd över att ha varit med och arbetat upp en modell för hur landstingen kan jobba med frågor som vi med fördel kan lösa gemensamt. Läs mer om AKUT-kampanjen

(S) Vallöftet om en timme på akuten inte uppnått

Med ett år till valet har vi valt att titta närmare på några av de löften Socialdemokraterna gick till val på senast. I samband med omvalet i Västra Götalandsregionen i maj 2011 lovade socialdemokraterna "Max en timma på akuten för att träffa läkare". Vi kan tyvärr konstatera att utvecklingen har gått åt fel håll. Jämför man måluppfyllelsen (Det vill säga hur stor andel av patienterna som får träffa läkare inom en timme) i juni 2013, med mars 2011, så är måluppfyllelsen tvärt om sämre 2013 än 2011 Måluppfyllelse TTL (tid till läkare): Mars 2011 Juni 2013 Juli 2013 Totalt 47% 45% 44% Kungälvs sjukhus 41% 35% 29% Alingsås lasarett 55% 50% 62% NU-sjukvården 47% 46% 43% SU 39% 37% 35% SkaS 61% 55% 60% SÄS 60% 47% 49% Vi moderater lovade också en timmas väntetid på akuten ( i 90% av fallen) för att få träffa en läkare. Men för vår del var och är vi också villiga att tillskjuta de resurser som krävs. Akutmottagningen är en del av en kedja - vill man minska väntetiderna på akutmottagningen måste man lösa också problemen innan och efter akutmottagningen. Därför presenterade Alliansen 25 konkreta förslag för att förstärka vårdkedjan kring akuten – från sjukvårdsrådgivningen per telefon till att öka tillgången på vårdplatser och vi har också avsatt pengar till insatserna i budgetarna. Våra förslag för VGRs akutmottagningar finns här.

Förslag för framtiden i handlingsprogrammet för Nya Moderaterna

Idag presenterade Fredrik Reinfeldt och Kent Persson handlingarna till moderaternas partistämma i oktober. Proposition två är förslag till nytt handlingsprogram. Den texten är resultatet av ett drygt års arbete där väldigt många människor har bidragit. Slutresultatet har blivit ett välavvägt förslag mellan välkända ståndpunkter och nytänkande. Som ett handlingsprogram bör vara för ett regeringsbärande parti som sätter ära i att faktiskt kunna leverera det som utlovas. Den arbetsgrupp jag haft förmånen att leda i detta arbete har verkligen lagt ner ett stort och viktigt arbete, liksom huvudsekreteraren Mark Johnsson och i slutredigeringen partiets policyavdelning. Jag hoppas och tror att alla som har bidragit i processen idag känner stolthet över resultatet. Här kan man läsa förslaget i sin helhet

IT i Vården om färre konsulter

Under de senaste dagarna har jag blivit intervjuad av flera olika journalister om den nya inriktningen för arbetet med nationell e-hälsa. Här är en artikel från IT i Vården. http://itivarden.idg.se/2.2898/1.521040/farre-konsulter-ska-leda-cehis

Nystart för det nationella e-hälsoarbetet

  CeHis och Inera har inrättats av landstingen för gemensam utveckling, drift och förvaltning av eHälsotjänster. Sedan 2007 har CeHis haft uppdraget som beställare/kravställare och Inera AB som huvudsaklig utförare/leverantör.   Den nya politiska styrelsen för CeHis bedömer nu att tiden är mogen för starkare samordning för ökad effektivitet. Vid styrelsemötet 2013-08-22 beslöts följande inriktning: Den centrala styrningen (nuvarande CeHis och Inera AB) ska läggas samman i en ny organisation. Verksamheten i den sammanslagna organisationen ska baseras på gällande Handlingsplan 2013-2018 och CeHis nuvarande uppdrag. Styrelsen beslöt att ge kansliet i uppdrag att till styrelsemötet i oktober lägga fram beslutsunderlag med följande innehåll: 1. Huvudinnehåll i den nya organisationen. 2. Juridisk associationsform. Oberoende expertstöd ska användas som stöd i arbetet 3. Modell för löpande förankring med huvudmännen 4. Metod för rationalisering av nuvarande drift- och förvaltningskostnader 5. Bedömning av vilka förändringar som behöver göras i verksamheten för att uppnå målen i handlingsplan 2013-2018 Delrapport ska lämnas vid styrelsemötet i september    

Pressmeddelande: Martin Andreasson (M) vald till ordförande för Center för eHälsa i samverkan (CeHis)

Martin Andreasson, moderat regionråd i Västra Götalandsregionen, valdes under måndagen till ordförande för Center för eHälsa i samverkan (CeHis). Uppdraget som beställarorganisationen CeHis har, omfattar att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, såsom exempelvis 1177 Vårdguiden, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. CeHis omsätter omkring 500 miljoner kronor årligen. - eHälsa spelar i dag en allt större och viktigare roll inom hälso- och sjukvården, samtidigt finns det stora förhoppningar kring att eHälsa ska kunna bidra till att lösa mycket av sjukvårdens strukturella utmaningar. Att Sveriges regioner och landsting med flera genensamt flyttar fram positionerna inom eHälsoområdet i en medveten och kontrollerad process är mycket viktigt, säger Martin Andreasson i en kommentar. Fakta om CeHis: Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner. Läs mer om CeHis verksamhet på www.cehis.se

Balanserad syn på bisysslor

Med ojämna mellanrum kommer diskussionen om så kallade bisysslor upp till diskussion. Det är ett viktigt ämne att belysa eftersom det finns olika viktiga värden som måste balanseras mot varandra. Min grundläggande ingång är att Sverige har för få företagare som vill utveckla sina idéer och skapa företag som anställer och växer. Den som tar denna insikt på alvar menar jag också måste tycka det är OK att människor vill starta med någonting de är förtrogen med och känner till. Vilket i praktiken innebär att människor kommer vilja starta verksamhet i det härad där de är yrkesverksamma, och här kan det bli komplicerat. Ska man se på läkare eller sjuksköterskor som bedriver verksamhet vid sidan av sin anställning som någonting bra eller något dåligt? För mig blir svaret, det beror på. I de flesta fall tycker jag det är bra just eftersom Sverige behöver fler entreprenörer. Samtidigt kan det naturligtvis urarta och gå ut över den ordinarie verksamheten. Den mest uppenbara risken är att en person har uppdrag vid sidan om sitt ordinarie arbete som inkräktar på förmågan att fullgöra det ordinarie arbetet. Eller ännu värre om en person har en sådan ställning att den kan nyttjas för egen vinning. Till exempel att någon med befogenhet att köpa varor eller tjänster på en organisations bekostnad otillbörligen gynnar egen eller någon närståendes näringsverksamhet. Denna typ av avarter måste verkligen bekämpas. Ett tredje perspektiv är att den som har flera sidouppdrag faktiskt kan fungera bättre som befattningshavare än om man blir isolerad på en position. Kanske är detta mest tillämpligt för oss som innehar politiska uppdrag, men det kan helt säkert gälla fler. Om jag tar mig själv som exempel har jag ett antal uppdrag vid sidan av mitt rådsuppdrag. Bl a i Sveriges Kommuner och landsting SKL, Sahlgrenska International Care SICAB och inom området nationell E-Hälsa. Eftersom jag testat att både lägga all tid i VGR och att dela min tid på lite fler områden är min bestämda uppfattning att det är bra för patienter och skattebetalare i VGR att vi har insyn och inflytande t ex i hur e-hälsoarbetet på nationell nivå utvecklas eller hur sjukvårdspolitiken på nationell nivå utformas. Och det är dessutom nödvändigt att nationella organ får input kring hur saker fungerar i en region som VGR. Min slutsats blir helt enkelt att det är bra och nödvändigt att hålla ett öga på bisysslor och resolut bekämpa de avarter som hittas, men inte för den skull bli så snäv att man bekämpar det goda som kan följa av människor som har engagemang inom flera områden.

I P4 Radio Väst om Moderaternas budgetförslag

Jag medverkade igår i en sändning i P4 Radio Väst med anledning av Moderaternas budgetförslag för 2014. Mitt budskap är att vi prioriterar sjukvården mer än Socialdemokraterna. Detta är möjligt genom bland annat genom att spara mer på byråkrati och effektivisera verksamheten, bland annat inom IS/IT-stöden. Samtidigt är jag kritisk mot Socialdemokraternas sätt att ange vilka resurser som man vill skjuta till sjukvården. Klart är dock att i nya pengar till hälso- och sjukvården så lägger Moderaterna mer i vår budget. Lyssna på intervjun i P4 Radio Väst här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro Läs mer om Moderaternas budgetförslag här: http://moderatvg.se/vgr/1549/