Min politik

Vård av högsta kvalité utan väntetider

Västra Götalandsregionens tyngsta ansvarsområde är hälso- och sjukvård. Att uppnå god hälsa är många aktörers ansvar, inte minst individens eget. Samtidigt spelar sjukvården också en roll. Dels genom förebyggande arbete och tidig upptäckt, men också genom behandling, rehabilitering och omvårdnad. Sjukvården i Västra Götaland ska hålla hög kvalité. Det är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt. För mig är insatsernas resultat/utfall grunden. Att vårdens medarbetare har rätt utbildning, ett starkt engagemang och goda förutsättningar samt att patienten och dennes anhöriga i möjligaste mån görs delaktig är helt centralt.  Begreppet God vård ger en bra bild av vilka perspektiv som behöver finnas med för att fånga vad som är kvalité inom hälso- och sjukvården.  Vården ska vara säker, kunskapsbaserad, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rätt tid.  Även om tillgänglighetsfrågorna oftast hamnar i fokus i den offentliga debatten menar jag att patientsäkerhet och kvalité alltid måste komma i första rummet. Däremot köper jag inte att det finns en naturlig och oöverstiglig motsättning mellan hög kvalité och god tillgänglighet. Vårdköer är oftare tecken på dålig organisation än resursbrist. (Detta konstaterande stämmer till självkritik och är inte ett sätt att peka finger mot vårdens medarbetare).  Sjukvården ska utgå från patienternas behov och önskemål. Det innebär att den vård som behövs ofta ska finnas nära. Därför har det varit viktigt att bygga ut primärvården genom vårdval. Samtidigt ska de som drabbas av ovanliga eller mycket allvarliga åkommor få bästa tänkbara behandling. Det kräver att viss vård samlas till färre sjukhus. För den som blir akut sjuk är det tiden, inte avståndet i kilometer, som är viktigast. Genom ytterligare en ambulanshelikopter kan vården snabbt vara på plats. Dessutom måste arbetet på akutmottagningarna moderniseras för att få bort orimliga väntetider. I en god mix mellan patientkontakt, forskning och utbildning skapar vården värde och ger mening. Därför måste byråkrati och krångel minska. Vården finns till för patienterna, chefer och politiker finns i sin tur till för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. Under en längre tid har jag på olika sätt engagerat mig i hur digitaliseringen påverkar samhället och förökt se till att offentlig sektor hänger med på egna villko. Att förändringar i hur människor lever, tänker, agerar och arbetar sker och kommer att ske är för mig helt uppenbart. Det är i huvudsak bra förändringar som kommer, men allt som glimmar är inte guld. Inte minst därför är det viktigt att vara med i utvecklingen snarare än att ställa sig vid sidan om och tvingas acceptera fullbordade faktum.

Bättre vägar och järnvägar för regional utveckling

Framgångsrika företag är grunden för tillväxt och välstånd. Regionen kan bidra med rätt förutsättningar. Därför behöver vägar och järnvägar byggas ut i hela regionen. Kollektivtrafiken utvecklas bäst i tätt befolkade stråk. I andra delar av regionen förblir bilen oumbärlig.

Sammanfattning i punktform

  • Hälsa är vårdens övergripande mål
  • Västra Götaland ska vara ledande inom patientsäkerhet och kvalité
  • Digitaliseringen kan inte ersätta vård och omsorg, men göra den bättre.
  • Vägar och järnvägar i hela Västsverige behöver byggas ut