Välkommet avtal mellan Värmland och Västra Götaland

Idag har vi fattat ett litet men välkommet beslut i regionstyrelsen, eftersom vi säkerställt möjligheten för invånare i Västra Götaland och Värmland att söka vård över landstings/regiongränsen. Även om det inte rör sig om så många patienter är det en viktig princip. Oavsett om man bor på ena eller andra sidan en administrativ gräns har man rätt att söka vård där det passar individen bäst. Ett litet steg i rätt riktning i väntan på att den nya patientlagen ska träda i kraft.

De offentligt ägda vårdcentralerna måste få rätt förutsättningar

Idag behandlade regionstyrelsen ett ärende om hur den politiska ledningen ska utövas över de offentligt ägda vårdcentralerna i Västra Götaland. För mig är det viktigt att skapa konkurrensneutralitet så att alla vårdcentraler kan tävla om att erbjuda patienterna god vård på likartade villkor. Eftersom de lagar som reglerar offentlig sektor respektive privata företag inte alltid ger helt lika förutsättningar är det inte möjligt att nå ända fram, men det är ingen ursäkt för att inte göra allt som är möjligt att göra. Den politiska ledningen i regionen är på rätt väg när de beslutat sig för att avskaffa de fem olika utförarstyrelserna. Det är en välkommen minskning av regionens politiska organisation. När det sedan kom till att rigga den nya ordning som bl a VGPV-reformen gjort nödvändig verkar de trampa fel. Det är i och för sig inte helt lätt att veta eftersom de sin vana trogen –får man väl snart säga– är ytterst otydlig i vad det är de föreslår. Det verkar dock som att de inte ämnar renodla styrningen av regionens egna vårdcentraler. Utan att de stoppar in det vi lite vanvördigt kallar övrig primärvård– det vill säga den primärvård som inte omfattas av grundåtagandet i VGPV– tillsammans med de konkurrensutsatta vårdcentralerna. Det är olämpligt för de viktiga verksamheter som ligger utanför VGPV. Men det är också olämpligt eftersom regionens vårdcentraler då kan anklagas för att dra nytta av verksamheter de annars inte haft lika enkel och smidig tillgång till. Bäst torde det vara att ge övrig primärvård en egen styrelse samt låta regionens egna vårdcentraler gå över i ett bolag. På så sätt blir det klara gränsdragningar och det blir inte längre möjligt att anklaga regionen för att föra in pengar till sina egna vårdcentraler ”bakvägen”. Om sedan varje vårdcentral bör vara ett eget dotterbolag eller om det finns smidigare sätt att uppnå ökad självständighet för varje enhet låter jag i dagsläget vara osagt.

Reviderat riksavtal förhindrar fri rörlighet i vården

På dagens Hälso- och sjukvårdsutskott fattade vi beslut om att godkänna revideringar av det så kallade Riksavtalet. Riksavtalet reglerar bl a rutiner och ekonomi kring patienter som får vård utanför sitt hemlandsting. Tidigare räckte det med att något landsting i Sverige hade ett avtal med en privat vårdgivare för att en patient kunde vända sig till denna vårdgivare för att få hjälp. I det nya förslaget duger inte detta. Istället måste en remiss utfärdas som först ställs till det landsting som har ett avtal med vårdgivaren. Vårdlandstinget skickar sedan vidare remissen till berörd vårdgivare. Först därefter kan patienten få vård. Det är ett krångligt och byråkratiskt system som kommer leda till mer administration, längre väntetider, försämrad valfrihet och försämrad konkurrensneutralitet. Kort sagt finns det bara förlorare. Patienterna blir förlorare med minskad valfrihet och längre väntetider. Landstingen blir förlorare eftersom mer pengar behöver läggas på onödig administration och de fristående vårdgivarna blir förlorare på grund av försämringar i konkurrensneutraliteten. Jag ska i ärlighetens namn låta det vara osagt om det verkligen var Konkurrensverket som ursprungligen ställde krav på detta revideringsarbete, men det är vad jag har hört. Om det är sant måste man verkligen ställa sig frågan om syftet med denna myndighet verkligen är att lägga hinder i vägen för mångfald och konkurrens?

SVT Debatt om ambulanssjukvården

För några dagar sedan deltog jag i SVT Debatt som tog avstamp i den tragiska trafikolyckan på Öckerö där ett litet barn på två och ett halvt år avled. Eftersom den ambulans som är stationerad på Öckerö var ute på uppdrag tog det enligt den inledande uppföljningen 36 minuter innan ambulansen var på plats. Det blev aldrig av att jag publicerade artikeln när jag skrev den, så den kommer upp nu. För de drabbade är det en fruktansvärd situation att behöva vänta på ambulansen. Såvitt jag vet är det dock inte klarlagt om utfallet av olyckan hade blivit annorlunda om ambulansen varit på plats snabbare. När ”Öckeröambulansen” är ute på uppdrag ska normalt sett ”Torslandaambulansen” köra fram och bevaka Öckerö, men i detta fall var även den ambulansen ute på uppdrag. Liksom ambulanshelikoptern som transporterade en patient mellan Mariestad och Skövde. För mig understryker den senaste tidens skriverier om ambulanssjukvården och det specifika fallet på Öckerö att ambulanssjukvården behöver en förstärkning. Tyvärr blev det inte så mycket tid att prata om framtiden på programmet i går. Därför skriver jag några rader istället Under en lång följd av år har ambulanssjukvården ökat sin kompetens, fått större och större ansvar och tyngre uppdrag utan att kompenseras tillräckligt för det utökade uppdraget. I Göteborgsområdet har dessutom antalet utryckningar ökat. Även om det finns problem med resurser är utvecklingen mot en mer kompetent ambulanssjukvård bra och jag ser för mig att ambulanssjukvården i framtiden bör får ett ännu större uppdrag och i praktiken blir en förlängd akutmottagning. Då kan vissa patienter färdigbehandlas på plats och andra köras till vårdcentralen. Några patienter kan vidarebefordras direkt till en vårdavdelning eller specifik behandling på sjukhuset utan att passera akutmottagningen. Detta förutsätter bättre samarbete med kommunens sjuksköterskor såväl som vårdcentraler, SOS-alarm och akutmottagningarna, men det finns många vinster i form av snabbare behandling och bättre resursanvändning. För att klara en sådan utveckling behöver det också en resursförstärkas. Den bedömning vi Moderater har gjort för Västra Götaland landar på att ca 75 Mkr skulle räcka en god bit på vägen för att uppgradera ambulanssjukvården ytterligare. Det är en mycket angelägen satsning som jag hoppas att vi ska kunna nå politisk enighet kring.

Centrum för sällsynta diagnoser inrättas på Moderat initiativ

Idag biföll regionstyrelsen moderaternas förslag om att inrätta ett centrum för sällsynta diagnoser. Bakgrunden till motionen är att föräldrar med barn som drabbats av en sällsynt eller svårdiagnosticerad sjukdom ofta själva tvingas koordinera vården. I Västra Götaland finns redan ett stort engagemang och kunnande som vi vill bygga vidare på. Genom att ge bättre förutsättningar för de som idag jobbar med dessa frågor kan vården förbättras avsevärt och den ”koordinerande” uppgiften flyttas från föräldrarna till vården. Läs motionen här