Fördjupad analys av Riksrevisionens rapport om vårdval

Viktigt att granska granskarna Innan jul presenterade Västra Götalandsregionen en analys av Riksrevisionens så omtalade rapport om vårdval i primärvården. Denna rapport har perspektivet att analysera om det som riksrevisionen noterar också gäller för Västra Götalandsregionen. Jag kan konstatera att många av de kritiska slutsatser riksrevisionen har kommunicerat inte stämmer för vårdvalet inom primärvård i Västra Götalandsregionen. Jag rekommenderar varmt läsning av hela rapporten, men här kommer några citat från sammanfattningen: "Befolkningens sammansättning har betydelse för var vårdcentraler väljer att etablera sig, men inte på det vis riksrevisionen beskriver. VG Primärvårds ersättningsmodell stimulerar till etablering i socioekonomiskt tunga områden samt i mer glest befolkade områden. Vårdcentraler som nyetablerat sig i vårdvalsmodellen har en högre socioekonomisk tyngd än vårdcentraler som var verksamma innan vårdvalets införande. Samtliga geografiska områden i Västra Götaland fick nyetableringar vid vårdvalets införande och de flesta geografiska områden har också fått nya etableringar efter vårdvalets införande." "Det finns inget som talar för att vårdcentraler i socioekonomiskt tunga områden har en sämre läkarbemanning än vårdcentraler i socioekonomiskt lättare områden. Det finns inte heller något som talar för att privata vårdcentraler väljer att etablera sig i socioekonomiskt lätta områden, snarare tvärt om. I Västra Götaland har privata vårdcentraler i genomsnitt ett högre relativt CNI än offentliga, och en bättre läkarbemanning per listad." "Riksrevisionen syns ha dragit slutsatser om vårdutnyttjandet utifrån hypotesen att en individs sjuklighet och behov av vård är konstant över tid. Västra Götalandsregionens granskning visar att detta antagande inte är korrekt. De effekter som riksrevisionen påtalar om undanträngningseffekter efter införandet av vårdval kan inte ses i Västra Götalandsregionen. Antalet läkarbesök i primärvård stiger för de personer som är svårast sjuka och antalet läkarbesök i primärvård för de med minst sjuklighet minskar. Vårdvalsmodellen ligger därmed i linje med medicinsk prioritering och resurser fördelas utifrån medicinska behov." "Primärvårdens andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna i Västra Götaland har minskat sedan vårdvalets införande. Införande av vårdval har inte bidragit till kostnadsökning inom primärvårdsområdet." Någon behöver uppenbarligen granska granskarna

De offentligt ägda vårdcentralerna måste få rätt förutsättningar

Idag behandlade regionstyrelsen ett ärende om hur den politiska ledningen ska utövas över de offentligt ägda vårdcentralerna i Västra Götaland. För mig är det viktigt att skapa konkurrensneutralitet så att alla vårdcentraler kan tävla om att erbjuda patienterna god vård på likartade villkor. Eftersom de lagar som reglerar offentlig sektor respektive privata företag inte alltid ger helt lika förutsättningar är det inte möjligt att nå ända fram, men det är ingen ursäkt för att inte göra allt som är möjligt att göra. Den politiska ledningen i regionen är på rätt väg när de beslutat sig för att avskaffa de fem olika utförarstyrelserna. Det är en välkommen minskning av regionens politiska organisation. När det sedan kom till att rigga den nya ordning som bl a VGPV-reformen gjort nödvändig verkar de trampa fel. Det är i och för sig inte helt lätt att veta eftersom de sin vana trogen –får man väl snart säga– är ytterst otydlig i vad det är de föreslår. Det verkar dock som att de inte ämnar renodla styrningen av regionens egna vårdcentraler. Utan att de stoppar in det vi lite vanvördigt kallar övrig primärvård– det vill säga den primärvård som inte omfattas av grundåtagandet i VGPV– tillsammans med de konkurrensutsatta vårdcentralerna. Det är olämpligt för de viktiga verksamheter som ligger utanför VGPV. Men det är också olämpligt eftersom regionens vårdcentraler då kan anklagas för att dra nytta av verksamheter de annars inte haft lika enkel och smidig tillgång till. Bäst torde det vara att ge övrig primärvård en egen styrelse samt låta regionens egna vårdcentraler gå över i ett bolag. På så sätt blir det klara gränsdragningar och det blir inte längre möjligt att anklaga regionen för att föra in pengar till sina egna vårdcentraler ”bakvägen”. Om sedan varje vårdcentral bör vara ett eget dotterbolag eller om det finns smidigare sätt att uppnå ökad självständighet för varje enhet låter jag i dagsläget vara osagt.